Što je ergometrija?
Biram Zdravlje logo

Ergometrija - kada, kome, zašto?

Ergometrija shadow illustration

Piše: Denis Došen, dr.med.

Kada, kome, zašto?

 

Ergometrija je vrsta neinvazivnog stres testa u bolesnika sa suspektnom ili već poznatom bolesti srca.

Izvodi se na ergometar traci ili biciklu, prema unaprijed određenim protokolima.

Osnovni cilj stres testa je procjena funkcijskih i fizioloških posljedica bolesti koronarnih krvnih žila.

 

Ergometrija je najčešće korištena metoda stres testa jer je dostupna i jeftina, međutim, ima svoja ograničenja i visok rizik lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata, stoga ju je potrebno koristiti racionalno.

Osnovni preduvjeti za ergometrijsko testiranje su da bolesnici imaju normalan EKG u mirovanju, da su dovoljno pokretni da mogu pratiti traku ili bicikl, kao i da imaju jasnu indikaciju za testiranje.

Također, terapija digoksinom, hipertrofija lijeve klijetke, prisutnost elektrostimulatora koji stimulira srce, preekscitacija i smetnje repolarizacije u EKG smanjuju specifičnost pretrage i u tih bolesnika se preporučuju druge metode stres testiranja.

Prije upućivanja na ergometrijsko testiranje potrebno je utvrditi tzv. pred-test vjerojatnost (eng. pre-test probability, PTP) za postojanje opstruktivne koronarne bolesti. 

Također, nužno je da bolesnici imaju dobro reguliran krvni tlak i puls.

U bolesnika koji su asimptomatski i s niskom pred-test vjerojatnošću za opstruktivnu koronarnu bolest, ergometrija nije indicirana.

Bolesnici koji imaju indikaciju za stres testiranje, prema smjernicama stručnih društava, su idući: 

 

  • Bolesnici sa simptomima moguće angine pectoris koji imaju umjerenu ili visoku pred-test vjerojatnost (vidjeti tablicu). Iznimka su bolesnici koji imaju simptome nestabilne angine ili infarkta miokarda; oni se ne smiju izložiti stres testiranju

 

  • Bolesnici koji su imali infarkt miokarda i liječeni su konzervativno ili nisu u cijelosti revaskularizirani, ali tek 3 mjeseca nakon infarkta, uz preduvjet da nemaju simptoma angine

 

  • Bolesnici koji imaju poznatu koronarnu bolest i sad imaju nove simptome ili pogoršanje starih simptoma

 

  • Bolesnici koji su već revaskularizirani i bez simptoma, ali tek 5 godina nakon aortokoronarnog premoštenja (CABG) ili 2 godine nakon perkutane koronarne intervencije (PCI)

 

  • Bolesnici koji imaju asimptomatsku značajnu aortnu stenozu, za procjenu funkcijskog kapaciteta, radi procjene potrebe za kirurškim zahvatom

 

  • Bolesnici s aritmijama, radi procjene adekvatnog porasta pulsa u naporu te za evaluaciju bolesnika u kojih postoji sumnja na aritmiju induciranu naporom (npr. sindrom produljenog QT ili druge kanalopatije)

 

Zaključno, kako je ergometrija pretraga niske specifičnosti i osjetljivosti, potrebno je dobro procijeniti svakog bolesnika, njegovo opće stanje, simptome, dosadašnje bolesti i komorbiditete i ocijeniti pred-test vjerojatnost koronarne bolesti i sukladno tome odrediti potrebu za ergometrijskim testiranjem, kako bi se smanjio broj lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata.

Tablica 1. Pred-test vjerojatnost (eng. pre-test probability, PTP) postojanja opstruktivne koronarne bolesti prema dobi, spolu i prirodi simptoma. Tamnozeleno obojana polja označavaju osobe u kojih je neinvazivno testiranje najkorisnije (PTP<15 %). Pogledati na linku https://academic.oup.com/view-large/199808648 

 

Literatura:

1. Wells Askew J, Chareonthaitawee P, Arruda-Olson AM (2002). Selecting the optimal cardiac stress test. In Manning WJ, Parikh N (Ed.), UpToDate. Preuzeto 09.10.2022. s https://www.uptodate.com/contents/selecting-the-optimal-cardiac-stress-testsearch=cardiac%20stress%20test&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H458218799

2. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020 Jan 14;41(3):407-477.

3. Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: summary article. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines). J Am Coll Cardiol 2002; 40:1531.

4. Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 2012; 60:e44.